ఆదిత్య హృదయం తెలుగు | Aditya Hrudayam Stotram in Telugu PDF

aditya hrudayam stotram in telugu pdf | ఆదిత్య హృదయం | aditya hrudayam pdf download | aditya hrudayam telugu pdf with meaning | aditya hridaya stotra pdf in telugu | adithya hrudayam free download | ఆదిత్య హృదయం చదవండి | adithya hrudayam pdf | ఆదిత్య | aaditya hriday stotra pdf | adityahriday strotra pdf

ఆదిత్య హృదయం తెలుగు | Aditya Hrudayam Stotram Telugu PDF Download

Direct Link to Download ఆదిత్య హృదయం తెలుగు / Aditya Hrudayam Stotram in Telugu PDF is given at the end of this post. You can directly Download the Aditya Hridayama Stotram Lyrics by Clicking on the Download Link.

If You want to read Lyrics of the Stotram then you can also read the lyrics as we have also given lyrics below :

Agastya Rishi had recited this Aditya Hridayam Stotram to Lord Rama. The Aditya Hrudyam is one of the most effective Stotra. It is a devotional and powerful hymn dedicated to Lord Surya who is also known as Aditya. 

ఆదిత్య హృదయం తెలుగు PDF Download | Aditya Hrudayam Stotram Lyrics PDF in Telugu

Lyrics of Aditya Hridayam Stotram in Telugu given below :

|| ఆదిత్య హృదయం ||

ధ్యానం నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ । రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ । ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ । యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ । జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ॥ 4 ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ । చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ ॥ 5 ॥

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ । పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ॥ 6 ॥

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః । ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7 ॥

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః । మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8 ॥

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః । వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9 ॥

See also  [PDF] राशन कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन फॉर्म | Ration Card Name Add Form

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ । సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10 ॥

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తి-ర్మరీచిమాన్ । తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంఽశుమాన్ ॥ 11 ॥

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః । అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12 ॥

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామ-పారగః । ఘనావృష్టి రపాం మిత్రః వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13 ॥

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః । కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14 ॥

నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః । తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్-నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః । జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥ 16 ॥

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః । నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః । నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18 ॥

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య-వర్చసే । భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19 ॥

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే । కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20 ॥

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే । నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21 ॥

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః । పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22 ॥

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః । ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ ॥ 23 ॥

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ । యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ । కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్-నావశీదతి రాఘవ ॥ 25 ॥

పూజయస్వైన మేకాగ్రః దేవదేవం జగత్పతిమ్ । ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26 ॥

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి । ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ ॥ 27 ॥

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకోఽభవత్-తదా । ధారయామాస సుప్రీతః రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28 ॥

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ । త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29 ॥

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ । సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్ ॥ 30 ॥

అధ రవిరవదన్-నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః । నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥ 31 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మికీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాధిక శతతమః సర్గః ॥

 

Click Here to Download Aditya Hrudayam Stotram in PDF 

Aditya Hrudayam Stotram Benefits in Telugu | ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం ప్రయోజనాలు

  1. After waking up at Brahma Muhurat, take a bath, put on clean clothes, take water in a copper vessel, pour roli or sandalwood, flowers and submit to the sun.
  2. When offering water to the sun, chant the Gayatri Mantra and recite the Aditya Hridayam hymn before the God Sun.
  3. If you do this verse on any Sunday in the cataract, it’s good.
  4. If you want to get the full result of this lesson, you should recite it every day at sunrise.
  5. After the recitation, while meditating on the Sun God, bow to Him.
  6. If you can’t read every day, you can do it every Sunday too.
  7. Do not consume non-vegetarian food, alcohol and oil on Sundays while chanting Aditya Hrudayam Stotram. If possible, do not even eat salt on Sundays.
See also  ଓଡ଼ିଶା ଆବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫର୍ମ | Odisha Resident Certificate Application Form

Aditya Hrudayam Telugu Book PDF

It is a very useful Stotram with magical Mantras which was told to Lord Rama by Agastya rishi, so that they can win the fight against the Ravana.

  • So if you also want to conquer every Battle of your Life, you should recite this amazing hymn every day.
  • Just get the Aaditya Hrudayam Stotram in Telugu Script and chant it in front of Lord Surya to see the changes in your life.
You can Purchase Aditya Hrudayam Stotra Book from Amazon. Link to purchase Book is given below:

Click Here

FAQs

How to Download Aditya Hrudayam Stotram in Telugu pdf ?

Direct link to download aditya hrudayam stotram in telugu pdf is given on our website. Kindly visit the website and download aadithya hridayam in pdf format.

What are Benefits of Aditya Hrudayam Stotram in Telugu ?

After waking up at Brahma Muhurat, take a bath, put on clean clothes, take water in a copper vessel, pour roli or sandalwood, flowers and submit to the sun. When offering water to the sun, chant the Gayatri Mantra and recite the Aditya Hridayam hymn before the God Sun. If you do this verse on any Sunday in the cataract, it’s good. If you want to get the full result of this lesson, you should recite it every day at sunrise. After the recitation, while meditating on the Sun God, bow to Him. If you can’t read every day, you can do it every Sunday too. Do not consume non-vegetarian food, alcohol and oil on Sundays while chanting Aditya Hrudayam Stotram. If possible, do not even eat salt on Sundays.

Where to read adityahriday strotra ?

adityahriday strotra given on our website. Kindly visit our website and read adityahriday strotra.

Leave a Reply